O nas

Bio Stu­dio Agnes ist­nie­je na ryn­ku od 2009 roku. Jest wpi­sa­na do Reje­stru Insty­tu­cji Szko­le­nio­wych (RIS) pod nume­rem ewi­den­cyj­nym 2.10/00073/2017. Współ­pra­cu­je z PUPEFS.

Sys­tem naucza­nia jest pro­wa­dzo­ny w sys­te­mie indy­wi­du­al­nym, gdzie na jed­ną kur­sant­kę przy­pa­da jeden instruktor.

Kadrę szko­le­nio­wą sta­no­wią instruk­to­rzy posia­da­ją­cy mini­mum 10-let­nie doświad­cze­nie prak­tycz­ne w tej branży.

Kur­sy, szko­le­nia są orga­ni­zo­wa­ne przede wszyst­kich dla osób, któ­re chcą pod­nieść kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we lub zwięk­szyć szan­sę zna­le­zie­nia pra­cy. Szko­le­nia te mogą być refun­do­wa­ne nawet w 100%.

Refun­da­cja szko­leń doty­czy osób, które:

  • są oso­ba­mi posia­da­ją­cy­mi sta­tus bez­ro­bot­ny” i zare­je­stro­wa­ny­mi w Urzę­dzie Pracy,
  • są oso­ba­mi posia­da­ją­cy­mi sta­tus poszu­ku­ją­cy pra­cy” i zare­je­stro­wa­ny­mi w Urzę­dzie Pracy,
  • są uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów lub pro­gra­mów finan­so­wa­nych ze środ­ków unij­nych (EFS)
  • mają zapew­nio­ne miej­sce pra­cy po ukoń­cze­niu kur­su (w przy­pad­ku osób, posia­da­ją­cych sta­tus bez­ro­bot­ny”) lub zde­cy­du­ją się roz­po­cząć dzia­łal­ność na wła­sny rachu­nek, lub pra­cu­ją i są w okre­sie wypo­wie­dze­nia z przy­czyn doty­czą­cych zakła­du pracy
  • chcą pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we (w przy­pad­ku osób posia­da­ją­cych sta­tus poszu­ku­ją­cy pracy”) .

Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie szko­le­nia z Urzę­du Pra­cy lub z EFS (unii europejskiej):

Zapo­znaj się z naszą ofer­tą szko­le­nio­wą lub zasię­gnij infor­ma­cji o wybra­nych szko­le­niach poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub tele­fo­nicz­ny w dzia­le kon­takt – klik­nij tu
Skon­tak­tuj się z dzia­łem szko­leń Urzę­du Pra­cy, w któ­rym jesteś zare­je­stro­wa­na jako oso­ba bez­ro­bot­na lub zare­je­struj się w nim.
Wskaż w nim nasze Cen­trum Szko­le­nio­we Bio Stu­dio Agnes jako insty­tu­cję, w któ­rej chcia­ła­by­ś/-byś odbyć szko­le­nie i podaj jakim kur­sem lub kur­sa­mi jesteś zainteresowana.
Podaj dane kon­tak­to­we do nas.
Oso­ba zaj­mu­ją­ca się szko­le­nia­mi skon­tak­tu­je się z nami w celu pozna­nia szcze­gó­ło­we­go pro­gra­mu kur­su i usta­le­nia wszel­kich for­mal­no­ści, któ­ry­mi Ty nie będziesz musia­ła się zajmować.

Na potrze­by Urzę­dów Pra­cy ist­nie­je moż­li­wość łącze­nia kur­sów poje­dyn­czych w jed­no duże szkolenia.

Kur­sy, szko­le­nia są pro­wa­dzo­ne w spo­sób inten­syw­ny na żywym mode­lu przy ogra­ni­cze­niu teo­rii do nie­zbęd­ne­go mini­mum. Cała uwa­ga sku­pio­na na roz­wi­nię­ciu prak­tycz­nych umiejętności.