Rzę­sy – kurs prze­dłu­ża­nie rzęs 1:1

Kurs prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cza­nia rzęs 1:1 odby­wa się w sys­te­mie indy­wi­du­al­nym tzn. na jed­ną kur­sant­kę przy­pa­da jeden instruk­tor.
Dzię­ki temu czas szko­le­nia wyko­rzy­sta­ny jest mak­sy­mal­nie. Zawar­tość szko­le­nia i inten­syw­ność ćwi­czeń jest dopa­so­wy­wa­na do poten­cja­łu oso­by szko­lą­cej się na bie­żą­co. Nie koń­czy­my szko­le­nia o pla­no­wa­nej godzi­nie. Kur­sant­ki, któ­re uczest­ni­czy­ły w szko­le­niach zbio­ro­wych, narze­ka­ją naj­czę­ściej na nie­do­sta­tek prak­ty­ki i brak nie­po­dziel­nej uwa­gi instruk­to­ra. Naj­bar­dziej efek­tyw­ne zaję­cia to zaję­cia bez­po­śred­nie i zabie­gi wyko­ny­wa­ne samo­dziel­nie na modelkach.

Kurs skła­da się z:

  • czę­ści teo­re­tycz­nej – udo­stęp­nia­my skrypt szkoleniowy
  • czę­ści prak­tycz­nej – ćwi­cze­nia prak­tycz­ne na model­ce pod okiem instruktora
  • wszyst­kie mate­ria­ły nie­zbęd­ne do ćwi­czeń umie­jęt­no­ści prak­tycz­nej zapew­nia Bio Stu­dio Agnes

Część teo­re­tycz­na obejmuje:
– wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu,
– pro­duk­ty i narzę­dzia wyko­rzy­sty­wa­ne pod­czas prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cza­nia rzęs,
– dopa­so­wa­nie dłu­go­ści, gru­bo­ści rzęs w zależ­no­ści od oczekiwań;
– zasa­dy pie­lę­gna­cji prze­dłu­żo­nych i zagęsz­czo­nych rzęs,
– korek­ty prze­dłu­żo­nych i zagęsz­czo­nych rzęs,
– tech­ni­ki ścią­ga­nia rzęs.

Część prak­tycz­na obejmuje::
– przy­go­to­wa­nie model­ki do zabiegu,
– przy­go­to­wa­nie natu­ral­nych rzęs do przedłużenia,
– dobór odpo­wied­niej dłu­go­ści i gru­bo­ści rzęs w zależ­no­ści od ocze­ki­wa­nych efektów,
– apli­ka­cja rzęs – czy­li wła­ści­we prze­dłu­że­nie i zagęsz­cze­nie rzęs
– osta­tecz­ne ufor­mo­wa­nie rzęs – uzy­ska­nie pożą­da­ne­go efek­tu, wyglą­du oka;
– ścią­gnię­cie prze­dłu­żo­nych i zagęsz­czo­nych rzęs.

Poma­ga­my skom­ple­to­wać zestaw dla począt­ku­ją­cych z upu­stem. Nie wyma­ga­my kupo­wa­nia u nas.

Kurs 1-dnio­wy: 399 zł

W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia kur­sem przez dwie oso­by udzie­la­ny jest rabat w wyso­ko­ści 100zł (oso­by pła­cą po 349zł zamiast 399zł).

Kurs zakoń­czo­ny zaświad­cze­niem na dru­ku MEN oraz imien­nym cer­ty­fi­ka­tem. Na życze­nie wysta­wia­my dru­gi kom­plet doku­men­tów w języ­ku angielskim.