Sty­li­za­cja brwi – kurs

Na kur­sie dowiesz się:

  • jak dobie­rać kształt brwi do typu urody,
  • jak regu­lo­wać,
  • jak poma­lo­wać cie­nia­mi, kredkami,
  • jak wyko­nać hennę
  • w razie potrze­by jak przycinać,
  • wska­za­nia i przeciwwskazania.

Kurs jest pro­wa­dzo­ny w try­bie indy­wi­du­al­nym w sys­te­mie tzn. na jed­ną kur­sant­kę przy­pa­da jeden instruk­tor.
Dzię­ki temu czas szko­le­nia wyko­rzy­sta­ny jest mak­sy­mal­nie. Zawar­tość szko­le­nia i inten­syw­ność ćwi­czeń jest dopa­so­wy­wa­na do poten­cja­łu oso­by szko­lą­cej się na bie­żą­co. Nie koń­czy­my szko­le­nia o pla­no­wa­nej godzinie.

Zabieg sty­li­za­cji brwi wyko­ny­wa­ny na model­kach. Mate­ria­ły nie­zbęd­ne do nauki prak­tycz­nej zapew­nia Bio Stu­dio Agnes.

Moż­li­wa pomoc ze stro­ny Bio Stu­dio Agnes w zakre­sie orga­ni­za­cji modelek

Kurs 1-dnio­wy: 249 zł

W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia kur­sem przez dwie oso­by udzie­la­ny jest rabat w wyso­ko­ści 100 zł (oso­by pła­cą po 199 zł zamiast 249 zł)

Kurs zakoń­czo­ny zaświad­cze­niem na dru­ku MEN oraz imien­nym cer­ty­fi­ka­tem. Na życze­nie wysta­wia­my dru­gi kom­plet doku­men­tów w języ­ku angielskim.