Trwa­ła na rzę­sy – kurs

Trwa­ła na rzę­sy – ina­czej popu­lar­nie nazy­wa­ny lifting rzęs”

SZKO­LE­NIE TRWA­ŁA NA RZĘ­SY – 299 zł

Pięk­nie pod­krę­co­ne rzę­sy przez 78 tygo­dni. Z zalot­ką moż­na się pożegnać.
Trwa­łe pod­krę­ca­nie rzęs zdo­by­wa na Zacho­dzie coraz więk­szą popu­lar­ność, choć wciąż ucho­dzi za nowość na ryn­ku kosme­tycz­nym. Z tego zabie­gu czę­sto korzy­sta­ją oso­by, któ­re nie są zado­wo­lo­ne ze swo­ich pro­stych, krót­kich rzęs. Pole­ga na nawi­nię­ciu rzęs na wałe­czek i zasto­so­wa­niu odpo­wied­nich pre­pa­ra­tów w celu utrwa­le­nia skrę­tu na oko­ło 2 mie­sią­ce. Jest to okres natu­ral­nej, fizjo­lo­gicz­nej wymia­ny czę­ści rzęs. Zysku­je się przez to nie tyl­ko efekt powięk­szo­ne­go oka, ale i rów­nież optycz­ne wydłu­że­nie samych rzęs. Cały zabieg odby­wa się na zamknię­tych oczach a pre­pa­ra­ty sto­so­wa­ne są bez­piecz­ne i hipoalergiczne.

Kurs 1-dnio­wy: 299 zł, dla kur­san­tów moż­li­wość naby­cia pod­sta­wo­we­go zesta­wu do trwa­łej na rzę­sy w cenie z raba­tem 20% za 119 zł zamiast 149 zł (z wał­ka­mi do wie­lo­krot­ne­go użytku).

W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia kur­sem przez dwie oso­by udzie­la­ny jest rabat w wyso­ko­ści 100zł (oso­by pła­cą po 249zł zamiast 299zł).

Kurs zakoń­czo­ny zaświad­cze­niem na dru­ku MEN oraz imien­nym cer­ty­fi­ka­tem. Na życze­nie wysta­wia­my dru­gi kom­plet doku­men­tów w języ­ku angielskim.